Canvas Art Name [Copy] [Copy]

Canvas Art Name [Copy] [Copy]

نقاشی آبستره رزین نوعی نقاشی است که در آن سبک آبستره با استفاده از ماده‌ای به اسم رزین اجرا می‌شود. ممکن است این سوال برای شما ایجاد شود که به چه سبکی از نقاشی، آبستره گفته می‌شود و یا رزین چگونه ماده‌ای است. در ادامه با مفهوم آن‌ها آشنا خواهید شد. نقاشی آبستره به چه سبکی از نقاشی گفته می‌شود؟ از دیگر نام‌های آبستره می‌توان به «غیرعینی» و «غیربازنمایی» اشاره کرد. این سبک از نقاشی بهترین راه برای نشان دادن احساسات در نقاشی است، به این دلیل که این سبک انتزاعی بوده و نقاش بدون محدودیت تص...
معرفی نقاشی آبستره رزین

Colorful Heart Beats

Im Mahnaz Karimi & I Think ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod ti . Ut wisi enim ad minim veniam. quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.